MiljöpolicyGräsdalens Service har under 2019 påbörjat en digitaliseringsfas som fortsatt under 2020. Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektronisk med minskad miljöpåverkan som följd.

Denna miljöpolicy utgör grunden för Gräsdalens Service miljöarbete. Här definieras hur Gräsdalens Service påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Ansvar 

Gräsdalens Service bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Gräsdalens Service ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för Gräsdalens Service miljöarbete är verkställande direktören i bolaget.

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom företaget och det åligger arbetsgivaren att se till att så sker inom den egna organisationen. Det är även arbetsgivarens ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna. 

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete.

Miljöaspekter

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

  • Transporter/ maskiner – En viktig del i vår verksamhet är givetvis våra fordon och maskinpark. Företaget strävar efter att alltid effektivisera ruttplanering samt använda miljöbränsle till våra maskiner.

  • Energi – I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Gräsdalens Service arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska vara miljömärkt.

  • Leverantörer – Gräsdalens Service leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning. Gräsdalens Service ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.

  • Kemikalier – I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

  • Avfall – Då verksamheten ombesörjer avfallshantering för slutkunds räkning åligger det företaget att alltid genomföra rätt hantering gällande deponi av avfallet.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är den verkställande direktören i företaget.

Senast uppdaterad 2020-11-11